TEXT   49

issue.txt

Guest on 8th September 2021 02:39:24 PM

 1. 508.0000000000000       "3265"  "kar7"  "Karthik Shanker"       "Karthik Shanker"       19970901        19970915
 2. 914.3054820000000       "3203"  "kar2"  "Karthik Shanker"       "Karthik Shanker"       19970901        19970915
 3. 574.5072000000000       "5445"  "kar8"  "Karthik Shanker"       "Karthik Shanker"       19970901        19970915
 4.         "TR8,9,10"      "kar5"  "Karthik Shanker"       "Karthik Shanker"       19970901        19970915
 5. 333.9500000000000       "4809"  "kar1"  "Karthik Shanker"       "Karthik Shanker"       19970901        19970915
 6. 1.6424000000000 "2008"  "v9-3"  ""      ""      19970901        19970915
 7. 1.6424000000000 "1402"  "v9-4"  ""      ""      19970901        19970915
 8. 301.0420000000000       "1782"  "nvj5"  "Joshi,N.V."    "Joshi,N.V."    19970901        19970915
 9. 541.0151949999999       "581"   "v10-4" ""      ""      19970901        19970915
 10. 574.5240000000000       "2815"  "ktn3"  ""      ""      19970902        19970916
 11. 575.1000000000000       "2200"  "ktn1"  ""      ""      19970902        19970916
 12. 574.0000000000000       "2749"  "v11-1" ""      ""      19970902        19970916
 13. 595.7960000000000       "4444"  "v11-4" ""      ""      19970902        19970916
 14. 301.3015195000000       "3096"  "rob3"  "Robert, J."    "Robert, J."    19970902        19970916
 15. 5.4300000000000 "3709"  "rob2"  "Robert, J."    "Robert, J."    19970902        19970916
 16. 575.1000000000000       "937"   "bsa4"  ""      ""      19970902        19970916
 17. 333.9500000000000       "1557"  "abh2"  "Anuradha Bhat" "Anuradha Bhat" 19970902        19970916
 18. 519.5202457400000       "2844"  "neg2"  "Negi,Hans,Raj."        "Negi,Hans,Raj."        19970902        19970916
 19. 574.8732000000000       "2394"  "dhs2"  "Dattaraja, H.S."       "Dattaraja, H.S."       19970902        19970916
 20. 5.4300000000000 "5352"  "bsa3"  ""      ""      19970902        19970916
 21. 1.6440400000000 "5318"  "bsa2"  ""      ""      19970902        19970916
 22. 638.1000000000000       "3373"  "nau3"  "Dhrubajyoti,Naug"      "Dhrubajyoti,Naug"      19970904        19970917
 23. 573.2000000000000       "3930"  "kmd1"  "Kolatkar, M.D."        "Kolatkar, M.D."        19970904        19970918
 24. 581.5000000000000       "3681"  "bsa1"  ""      ""      19970904        19970918
 25. 591.5000000000000       "2223"  "trs4"  "T.R.Shankar Raman"     "T.R.Shankar Raman"     19970904        19970918
 26. 581.2000000000000       "3296"  "nvj1"  "Joshi,N.V."    "Joshi,N.V."    19970904        19970918
 27. 574.5264040000000       "5828"  "nag1"  ""      ""      19970904        19970918
 28. 576.0000000000000       "5057"  "rsr4"  ""      ""      19970904        19970918
 29. 574.0000000000000       "932"   "niv4"  ""      ""      19970904        19970918
 30. 638.1500000000000       "785"   "nau4"  "Dhrubajyoti,Naug"      "Dhrubajyoti,Naug"      19970904        19970918
 31. 334.0954000000000       "5839"  "sri2"  ""      ""      19970904        19970918
 32. 515.0000000000000       "2021"  "rob1"  "Robert, J."    "Robert, J."    19970904        19970918
 33. 660.6200000000000       "2065"  "ktn2"  ""      ""      19970904        19970918
 34. 591.5250000000000       "4945"  "sai2"  ""      ""      19970904        19970918
 35. 576.1500000000000       "3471"  "vas1"  ""      ""      19970904        19970918
 36. 576.1500000000000       "2483"  "vas2"  ""      ""      19970904        19970918
 37. 519.5000000000000       "5966"  "abh1"  "Anuradha Bhat" "Anuradha Bhat" 19970904        19970918
 38. 576.1500000000000       "2491"  "sam3"  ""      ""      19970904        19970918
 39. 576.0158100000000       "3659"  "sam4"  ""      ""      19970904        19970918
 40. 574.8732000000000       "8732"  "niv1"  ""      ""      19970904        19970918
 41. 576.1000000000000       "1230"  "vas3"  ""      ""      19970904        19970918
 42. 1.6424000000000 "2133"  "har2"  "Harini,Nagendra"       "Harini,Nagendra"       19970904        19970918
 43. 304.2300000000000       "6008"  "har5"  "Harini,Nagendra"       "Harini,Nagendra"       19970904        19970918
 44. 621.4000000000000       "1539"  "tvr2"  "T.V. Ramachandra"      "T.V. Ramachandra"      19970908        19970920
 45. 333.7915000000000       "4734"  "avn3"  "A.V. Nagarathnamma"    "A.V. Nagarathnamma"    19970908        19970922
 46. 333.7912000000000       "5118"  "avn4"  "A.V. Nagarathnamma"    "A.V. Nagarathnamma"    19970908        19970922
 47. 574.5222000000000       "2316"  "tvr3"  "T.V. Ramachandra"      "T.V. Ramachandra"      19970908        19970922
 48. 333.7900000000000       "4986"  "tvr5"  "T.V. Ramachandra"      "T.V. Ramachandra"      19970908        19970922
 49. 333.7095400000000       "5670"  "avn6"  "A.V. Nagarathnamma"    "A.V. Nagarathnamma"    19970908        19970922
 50. 333.7000000000000       "1554"  "avn2"  "A.V. Nagarathnamma"    "A.V. Nagarathnamma"    19970908        19970922
 51. 333.7909545520000       "4669"  "tvr6"  "T.V. Ramachandra"      "T.V. Ramachandra"      19970908        19970922
 52. 333.7966000000000       "4991"  "tvr4"  "T.V. Ramachandra"      "T.V. Ramachandra"      19970908        19970922
 53. 333.7900000000000       "3740"  "tvr1"  "T.V. Ramachandra"      "T.V. Ramachandra"      19970908        19970922
 54. 333.7915000000000       "4735"  "avn5"  "A.V. Nagarathnamma"    "A.V. Nagarathnamma"    19970908        19970922
 55. 333.7000000000000       "4946"  "avn1"  "A.V. Nagarathnamma"    "A.V. Nagarathnamma"    19970908        19970922
 56. 333.9500000000000       "2132"  "dks1"  "Subramanyan,D.K."      "Subramanyan,D.K."      19970908        19970922
 57. 333.7000000000000       "1947"  "dks4"  "Subramanyan,D.K."      "Subramanyan,D.K."      19970908        19970922
 58. 333.9539000000000       "5122"  "dks3"  "Subramanyan,D.K."      "Subramanyan,D.K."      19970908        19970922
 59. 333.7900000000000       "5123"  "dks2"  "Subramanyan,D.K."      "Subramanyan,D.K."      19970908        19970922
 60. 575.0000000000000       "3045"  "kmd3"  "Kolatkar, M.D."        "Kolatkar, M.D."        19970908        19970922
 61. 574.5240184000000       "2893"  "neg7"  "Negi,Hans,Raj."        "Negi,Hans,Raj."        19970908        19970922
 62. 575.1000000000000       "706"   "ska2"  "Sonia Kaushik" "Sonia Kaushik" 19970908        19970922
 63. 574.5240000000000       "2031"  "ugt3"  "Utkarsh Ghate" "Utkarsh Ghate" 19970908        19970922
 64. 333.7095400000000       "5722"  "dks5"  "Subramanyan,D.K."      "Subramanyan,D.K."      19970908        19970922
 65. 574.5264209130000       "5922"  "v7-3"  ""      ""      19970908        19970922
 66. 1.6424000000000 "5440"  "v7-2"  ""      ""      19970908        19970922
 67. 574.1882000000001       "5201"  "ani2"  ""      ""      19970908        19970922
 68. 575.1000000000000       "1956"  "ani1"  ""      ""      19970908        19970922
 69. 575.0162000000000       "5874"  "ani4"  ""      ""      19970908        19970922
 70. 574.2400000000000       "2557"  "hss1"  "H.S. Suresh."  "H.S. Suresh."  19970908        19970922
 71. 581.5264209130000       "5437"  "dhs1"  "Dattaraja, H.S."       "Dattaraja, H.S."       19970908        19970922
 72. 574.2400000000000       "2855"  "neg6"  "Negi,Hans,Raj."        "Negi,Hans,Raj."        19970908        19970922
 73. 581.5000000000000       "2156"  "dhs3"  "Dattaraja, H.S."       "Dattaraja, H.S."       19970908        19970922
 74. 581.5000000000000       "3681"  "hss3"  "H.S. Suresh."  "H.S. Suresh."  19970908        19970922
 75.         "RPT4303"       "v7-2"  ""      ""      19970908        19970922
 76. 599.4045000000000       "5988"  "bsa4"  ""      ""      19970909        19970923
 77. 1.6440400000000 "5318"  "nnjp2" "Janardhan, Pillai,N.N" "Janardhan, Pillai,N.N" 19970909        19970923
 78. 598.0000000000000       "4642"  "neg4"  "Negi,Hans,Raj."        "Negi,Hans,Raj."        19970909        19970923
 79. 5.4300000000000 "4429"  "nnjp1" "Janardhan, Pillai,N.N" "Janardhan, Pillai,N.N" 19970909        19970923
 80. 575.1000000000000       "937"   "sri3"  ""      ""      19970909        19970923
 81. 5.7560000000000 "5022"  "thv3"  ""      ""      19970909        19970923
 82. 598.0216000000000       "3639"  "neg1"  "Negi,Hans,Raj."        "Negi,Hans,Raj."        19970909        19970911
 83. 599.8045900000000       "1227"  "ani3"  ""      ""      19970909        19971123
 84. 599.8045000000000       "2525"  "ani5"  ""      ""      19970909        19971123
 85. 599.8045100000001       "3449"  "ani8"  ""      ""      19970909        19971123
 86. 574.5000000000000       "4801"  "pra2"  ""      ""      19970909        19970923
 87. 574.5264209676000       "5795"  "pra3"  ""      ""      19970909        19970923
 88. 574.5072300000000       "3635"  "pra1"  ""      ""      19970909        19970923
 89. 574.5000000000000       "5931"  "pra4"  ""      ""      19970909        19970923
 90. 301.3015195000000       "3097"  "isp8"  "Indrani Surya Prakash" "Indrani Surya Prakash" 19970910        19970924
 91. 5.1330000000000 "3336"  "bkv2"  ""      ""      19970910        19970924
 92. 595.7980000000000       "5759"  "v8-2"  ""      ""      19970910        19970924
 93. 1.6424000000000 "2185"  "ygk1"  "Yashawant,G.Kanade"    "Yashawant,G.Kanade"    19970910        19970924
 94. 574.5000000000000       "2637"  "dhs2"  "Dattaraja, H.S."       "Dattaraja, H.S."       19970910        19971124
 95. 574.5240184000000       "23"    "hss2"  "H.S. Suresh."  "H.S. Suresh."  19970910        19970924
 96. 632.7520000000000       "6001"  "rg1"   "Raghavendra Gadagkar"  "Raghavendra Gadagkar"  19970910        19970924
 97. 333.7940000000000       "4928"  "tvr8"  "T.V. Ramachandra"      "T.V. Ramachandra"      19970910        19970924
 98. 333.7913091724010       "5951"  "tvr7"  "T.V. Ramachandra"      "T.V. Ramachandra"      19970910        19970924
 99. 595.7960202000000       "3433"  "thv2"  ""      ""      19970910        19970924
 100. 595.7052480000000       "3150"  "rg3"   "Raghavendra Gadagkar"  "Raghavendra Gadagkar"  19970910        19970924
 101. 1.6424000000000 "5994"  "v9-3"  ""      ""      19970910        19970924
 102. 591.5100000000000       "5942"  "sja1"  "Santhosh,J.A." "Santhosh,J.A." 19970910        19970924
 103. 591.5000000000000       "460"   "sja2"  "Santhosh,J.A." "Santhosh,J.A." 19970910        19970924
 104. 574.8700000000000       "2028"  "vas2"  ""      ""      19970910        19970924
 105. 575.1000000000000       "2900"  "ana3"  ""      ""      19970910        19970924
 106. 561.1942000000000       "773"   "isp5"  "Indrani Surya Prakash" "Indrani Surya Prakash" 19970910        19970924
 107. 550.1519535400000       "5796"  "isp1"  "Indrani Surya Prakash" "Indrani Surya Prakash" 19970910        19970924
 108. 305.9580000000000       "3182"  "ana4"  ""      ""      19970910        19970924
 109. 582.1304463000000       "3485"  "isp7"  "Indrani Surya Prakash" "Indrani Surya Prakash" 19970910        19970924
 110. 574.5240151953500       "1198"  "isp4"  "Indrani Surya Prakash" "Indrani Surya Prakash" 19970910        19970924
 111. 560.1780000000000       "4777"  "isp3"  "Indrani Surya Prakash" "Indrani Surya Prakash" 19970910        19970924
 112. 595.7000000000000       "1575"  "thv4"  ""      ""      19970910        19970924
 113. 591.5000000000000       "3418"  "sne2"  ""      ""      19970911        19970925
 114. 333.7000000000000       "1681"  "bsa1"  ""      ""      19970911        19970925
 115. 1.6424000000000 "2954"  "v9-2"  ""      ""      19970911        19970925
 116. 918.2000000000000       "697"   "abh2"  "Anuradha Bhat" "Anuradha Bhat" 19970911        19970925
 117. 333.9540000000000       "4959"  "neg1"  "Negi,Hans,Raj."        "Negi,Hans,Raj."        19970911        19970925
 118. 333.7000000000000       "2647"  "tvr7"  "T.V. Ramachandra"      "T.V. Ramachandra"      19970911        19970925
 119. 333.7000000000000       "2646"  "tvr8"  "T.V. Ramachandra"      "T.V. Ramachandra"      19970911        19970925
 120. 5.1330000000000 "4423"  "mah2"  ""      ""      19970911        19970925
 121. 591.5000000000000       "3971"  "sum4"  "Sumana,A."     "Sumana,A."     19970911        19970925
 122. 595.7000000000000       "807"   "sum3"  "Sumana,A."     "Sumana,A."     19970911        19970925
 123. 581.5000000000000       "2149"  "rob6"  "Robert, J."    "Robert, J."    19970911        19970925
 124. 575.1000000000000       "2387"  "srr1"  ""      ""      19970912        19970926
 125. 595.7095399999999       "2865"  "thv4"  ""      ""      19970912        19970915
 126. 519.5000000000000       "2189"  "v9-4"  ""      ""      19970912        19970926
 127. 575.1000000000000       "5868"  "rsr3"  ""      ""      19970912        19970926
 128. 576.1500000000000       "2956"  "rar1"  "Raghavendra Rao."      "Raghavendra Rao."      19970912        19970926
 129. 1.6424000000000 "1858"  "bsa2"  ""      ""      19970913        19970927
 130. 333.7913000000000       "5109"  "dab4"  ""      ""      19970913        19970927
 131. 621.3670000000000       "1752"  "lak1"  ""      ""      19970913        19970927
 132. 1.6424000000000 "2588"  "lak3"  ""      ""      19970913        19970927
 133. 526.9820000000000       "6004"  "dab3"  ""      ""      19970913        19970927
 134. 333.7000000000000       "1681"  "dab2"  ""      ""      19970913        19970927
 135. 333.7966120000000       "4883"  "dab1"  ""      ""      19970913        19970927
 136. 574.5014000000000       "5157"  "nhr3"  "Ravindranath, N.H."    "Ravindranath, N.H."    19970913        19970927
 137. 574.5072000000000       "5444"  "vid3"  "Vidya" "Vidya" 19970913        19970927
 138. 583.1210000000000       "3224"  "vid1"  "Vidya" "Vidya" 19970913        19970927
 139. 583.1210000000000       "5196"  "vid4"  "Vidya" "Vidya" 19970913        19970927
 140. 574.5240000000000       "2734"  "vid2"  "Vidya" "Vidya" 19970913        19970927
 141. 523.1000000000000       "1838"  "v8-3"  ""      ""      19970913        19970915
 142. 757.1000000000000       "1816"  "hrb4"  ""      ""      19970915        19970929
 143. 301.3015195000000       "3096"  "rob3"  "Robert, J."    "Robert, J."    19970915        19970929
 144. 574.5248011300000       "5743"  "rob4"  "Robert, J."    "Robert, J."    19970915        19970929
 145. 574.5000000000000       "1058"  "thv4"  ""      ""      19970915        19970929
 146. 574.5000000000000       "5748"  "niv3"  ""      ""      19970915        19970929
 147. 575.1500000000000       "3294"  "ani4"  ""      ""      19970915        19970929
 148. 333.7902100000000       "5449"  "lax1"  ""      ""      19970915        19970929
 149. 574.5000000000000       "3250"  "ssr4"  "Seshagiri Rao" "Seshagiri Rao" 19970915        19971128
 150.         "j248"  "rsr4"  ""      ""      19970915        19970917
 151. 333.7300000000000       "2056"  "knt1"  ""      ""      19970916        19970930
 152. 333.7500000000000       "4773"  "knt4"  ""      ""      19970916        19970930
 153. 595.7000000000000       "414"   "thv1"  ""      ""      19970916        19970930
 154. 581.2000000000000       "3296"  "nvj1"  "Joshi,N.V."    "Joshi,N.V."    19970916        19970930
 155. 333.9500000000000       "4809"  "kar1"  "Karthik Shanker"       "Karthik Shanker"       19970916        19970930
 156. 914.3054820000000       "3203"  "kar2"  "Karthik Shanker"       "Karthik Shanker"       19970916        19970930
 157. 574.5072000000000       "5445"  "kar8"  "Karthik Shanker"       "Karthik Shanker"       19970916        19970930
 158. 508.0000000000000       "3265"  "kar7"  "Karthik Shanker"       "Karthik Shanker"       19970916        19970930
 159. 574.0720000000000       "1855"  "kar3"  "Karthik Shanker"       "Karthik Shanker"       19970916        19970930
 160. 575.1000000000000       "1105"  "vas1"  ""      ""      19970916        19970930
 161. 575.1000000000000       "2186"  "vas3"  ""      ""      19970916        19970930
 162. 638.1000000000000       "3373"  "nau3"  "Dhrubajyoti,Naug"      "Dhrubajyoti,Naug"      19970916        19970930
 163. 638.1500000000000       "785"   "nau4"  "Dhrubajyoti,Naug"      "Dhrubajyoti,Naug"      19970916        19970930

Raw Paste


Login or Register to edit or fork this paste. It's free.