TEXT 23
Wmiset.txt Guest on 3rd May 2021 04:51:28 AM
 1.  
 2.  
 3. ASPScriptDefaultNamespace=root\cimv2
 4. ASPScriptEnabled=
 5. AutorecoverMofs={"%windir%\system32\wbem\cimwin32.mof","%windir%\system32\wbem\ncprov.mof","%windir%\system32\wbem\wmipcima.mof","%windir%\system32\wbem\secrcw32.mof","%windir%\system32\wbem\subscrpt.mof","%windir%\system32\wbem\system.mof","%windir%\system32\wbem\interop.mof","%windir%\system32\wbem\scrcons.mof","%windir%\system32\wbem\smtpcons.mof","%windir%\system32\wbem\wbemcons.mof","%windir%\system32\wbem\wmi.mof","%windir%\system32\wbem\wmi_tracing.mof","%windir%\system32\wbem\win32_printer.mof","%windir%\system32\wbem\tcpip.mof","%windir%\system32\wbem\qmgr.mof","%windir%\system32\wbem\mmc.mof","%windir%\system32\wbem\ncsi.mof","%windir%\system32\wbem\nlasvc.mof","%windir%\system32\wbem\tspkg.mof","%windir%\system32\wbem\hnetcfg.mof","%windir%\system32\wbem\services.mof","%windir%\system32\wbem\scm.mof","%windir%\system32\wbem\drvinst.mof","%windir%\system32\wbem\umpnpmgr.mof","%windir%\system32\wbem\wmp.mof","%windir%\system32\wbem\mountmgr.mof","%windir%\system32\wbem\wfs.mof","%windir%\system32\wbem\cli.mof","%windir%\system32\wbem\cliegaliases.mof","%windir%\system32\wbem\krnlprov.mof","%windir%\system32\wbem\wmitimep.mof","%windir%\system32\wbem\regevent.mof","%windir%\system32\wbem\dsprov.mof","%windir%\system32\wbem\wmipiprt.mof","%windir%\system32\wbem\wmipjobj.mof","%windir%\system32\wbem\ntevt.mof","%windir%\system32\wbem\msi.mof","%windir%\system32\wbem\wmipicmp.mof","%windir%\system32\wbem\wmipdfs.mof","%windir%\system32\wbem\wmipdskq.mof","%windir%\system32\wbem\wmipsess.mof","%windir%\system32\wbem\rsop.mof","%windir%\system32\wbem\ppcrsopcompschema.mof","%windir%\system32\wbem\ppcrsopuserschema.mof","%windir%\system32\wbem\printfilterpipelinesvc.mof","%windir%\system32\wbem\wgxinstalledgame.mof","%windir%\system32\wbem\wpcsprov.mof","%windir%\system32\wbem\wpc.mof","%windir%\system32\wbem\mstscax.mof","%windir%\system32\wbem\mstsc.mof","%windir%\system32\wbem\irmon.mof","%windir%\system32\wbem\netttcim.mof","%windir%\system32\wbem\netdacim.mof","%windir%\system32\wbem\netnccim.mof","%windir%\system32\wbem\vss.mof","%windir%\system32\wbem\vds.mof","%windir%\system32\wbem\wscenter.mof","%windir%\system32\wbem\newdev.mof","%windir%\system32\restartmanager.mof","%windir%\system32\wbem\wpd_ci.mof","%windir%\system32\wbem\winsat.mof","%windir%\system32\wbem\fundisc.mof","%windir%\system32\wbem\fdwsd.mof","%windir%\system32\wbem\fdssdp.mof","%windir%\system32\wbem\umb.mof","%windir%\system32\wbem\umbus.mof","%windir%\system32\wbem\umpass.mof","%windir%\system32\wbem\win32_tpm.mof","%windir%\system32\wbem\sppwmi.mof","%windir%\system32\wbem\schannel.mof","%windir%\system32\wbem\rdpencom.mof","%windir%\system32\wbem\p2p-mesh.mof","%windir%\system32\wbem\p2p-pnrp.mof","%windir%\system32\wbem\ipsecsvc.mof","%windir%\system32\wbem\polstore.mof","%windir%\system32\wbem\winipsec.mof","%windir%\system32\wbem\schedsvc.mof","%windir%\system32\wbem\l2sechc.mof","%windir%\system32\wbem\nci.mof","%windir%\system32\wbem\sstpsvc.mof","%windir%\system32\wbem\wininit.mof","%windir%\system32\wbem\cimdmtf.mof","%windir%\system32\wbem\powermeterprovider.mof","%windir%\system32\wbem\profileassociationprovider.mof","%windir%\system32\wbem\netprofm.mof","%windir%\system32\wbem\nlmcim.mof","%windir%\system32\wbem\lltdio.mof","%windir%\system32\wbem\rspndr.mof","%windir%\system32\wbem\lltdsvc.mof","%windir%\system32\wbem\networkitemfactory.mof","%windir%\system32\wbem\msv1_0.mof","%windir%\system32\wbem\kerberos.mof","%windir%\system32\wbem\wdigest.mof","%windir%\system32\wbem\bcd.mof","%windir%\system32\wbem\ntfs.mof","%windir%\system32\wbem\setupapi.mof","%windir%\system32\wbem\dimsjob.mof","%windir%\system32\wbem\wsmauto.mof","%windir%\system32\wbem\wsmagent.mof","%windir%\system32\wbem\xwizards.mof","%windir%\system32\wbem\ipmiprv.mof","%windir%\system32\wbem\ipmidtrc.mof","%windir%\system32\wbem\ipmiptrc.mof","%windir%\system32\wbem\microsoft-windows-remote-filesystem.mof","%windir%\system32\wbem\whqlprov.mof","%windir%\system32\wbem\wmiperfclass.mof","%windir%\system32\wbem\wmiperfinst.mof","%windir%\system32\wbem\scersop.mof","%windir%\system32\wbem\winlogon.mof","%windir%\system32\wbem\wdacetwprov.mof","%windir%\system32\wbem\auditrsop.mof","%windir%\system32\wbem\sdbus.mof","%windir%\system32\wbem\aeinv.mof","%windir%\system32\wbem\racwmiprov.mof","%windir%\system32\wbem\msiscsi.mof","%windir%\system32\wbem\iscsihba.mof","%windir%\system32\wbem\iscsidsc.mof","%windir%\system32\wbem\iscsiprf.mof","%windir%\system32\wbem\iscsiwmiv2.mof","%windir%\system32\wbem\hbaapi.mof","%windir%\system32\wbem\dimsroam.mof","%windir%\system32\wbem\rdpcore.mof","%windir%\system32\wbem\imapiv2-base.mof","%windir%\system32\wbem\imapiv2-filesystemsupport.mof","%windir%\system32\wbem\imapiv2-legacyshim.mof","%windir%\system32\wbem\userstatewmiprovider.mof","%windir%\system32\wbem\folderredirectionwmiprovider.mof","%windir%\system32\wbem\eaimeapi.mof","%windir%\system32\wbem\filetrace.mof","%windir%\system32\wbem\fdphost.mof","%windir%\system32\wbem\fdwnet.mof","%windir%\system32\wbem\fdrespub.mof","%windir%\system32\wbem\pnpxassoc.mof","%windir%\system32\wbem\nshipsec.mof","%windir%\system32\wbem\stortrace.mof","%windir%\system32\wbem\servicemodel.mof","%windir%\system32\wbem\servicemodel35.mof","%windir%\system32\wbem\irda.mof","%windir%\system32\wbem\wpdsp.mof","%ProgramFiles%\windows defender\protectionmanagement.mof","%windir%\system32\wbem\smbwitnesswmiv2provider.mof","%windir%\system32\wbem\wpdshext.mof","%windir%\system32\wbem\wpdshserviceobj.mof","%windir%\system32\wbem\refs.mof","%windir%\system32\wbem\wlanhc.mof","%windir%\system32\wbem\bthmtpenum.mof","%windir%\system32\wbem\msfeedsbs.mof","%windir%\system32\wbem\wpdmtp.mof","%windir%\system32\wbem\nettcpip.mof","%windir%\system32\wbem\mdmappprov.mof","%windir%\system32\wbem\ssdpsrv.mof","%windir%\system32\wbem\partmgr.mof","%windir%\system32\wbem\dsccoreconfprov.mof","%windir%\system32\wbem\npivwmi.mof","%windir%\system32\wbem\wudfx.mof","%windir%\system32\wbem\mpeval.mof","%windir%\system32\wbem\culcm.mof","%windir%\system32\wbem\wpcsync.mof","%windir%\system32\wbem\printmanagementprovider.mof","%windir%\system32\wbem\ps_mmagent.mof","%windir%\system32\wbem\netadaptercim.mof","%windir%\system32\wbem\netadaptercimtrace.mof","%windir%\system32\wbem\wdf01000.mof","%windir%\system32\wbem\mispace.mof","%windir%\system32\wbem\portabledevicewiacompat.mof","%windir%\system32\wbem\wfp.mof","%windir%\system32\wbem\schedprov.mof","%windir%\system32\wbem\fwcfg.mof","%windir%\system32\wbem\authfwcfg.mof","%windir%\system32\wbem\wpdcomp.mof","%windir%\system32\wbem\pcsvdevice.mof","%windir%\system32\wbem\msfeeds.mof","%windir%\system32\wbem\neteventpacketcapture.mof","%windir%\system32\wbem\msnetimplatform.mof","%windir%\system32\wbem\netswitchteam.mof","%windir%\system32\wbem\wsp_fs.mof","%windir%\system32\wbem\wpdbusenum.mof","%windir%\system32\wbem\wpdfs.mof","%windir%\system32\wbem\wlan.mof","%windir%\system32\wbem\win32_encryptablevolume.mof","%windir%\system32\wbem\appbackgroundtask.mof","%windir%\system32\wbem\userprofilewmiprovider.mof","%windir%\system32\wbem\userprofileconfigurationwmiprovider.mof","%windir%\system32\wbem\lsasrv.mof","%windir%\system32\wbem\tsmf.mof","%windir%\system32\wbem\smbwmiv2.mof","%windir%\system32\wbem\wfascim.mof","%windir%\system32\wbem\wdacwmiprov.mof","%windir%\system32\wbem\nlsvc.mof","%windir%\system32\wbem\samsrv.mof","%windir%\system32\wbem\dsccore.mof","%windir%\system32\wbem\mpssvc.mof","%windir%\system32\wbem\mpsdrv.mof","%windir%\system32\wbem\firewallapi.mof","%windir%\system32\wbem\wfapigp.mof","%windir%\system32\wbem\msdtcwmi.mof","%windir%\system32\wbem\wudfx02000.mof","%windir%\system32\wbem\wmpnetwk.mof","%windir%\system32\wbem\portabledeviceapi.mof","%windir%\system32\wbem\portabledevicetypes.mof","%windir%\system32\wbem\portabledeviceclassextension.mof","%windir%\system32\wbem\portabledeviceconnectapi.mof","%windir%\system32\wbem\wcncsvc.mof","%windir%\system32\wbem\dnsclientpsprovider.mof","%windir%\system32\wbem\storagewmi.mof","%windir%\system32\wbem\storagewmi_passthru.mof","%windir%\system32\wbem\sr.mof","%windir%\system32\wbem\mdmsettingsprov.mof","%windir%\system32\wbem\portabledevicewmdrm.mof","%windir%\system32\wbem\powerwmiprovider.mof","%windir%\system32\wbem\mswmdm.mof","%windir%\system32\psmodulediscoveryprovider.mof","%windir%\system32\wbem\vpnclientpsprovider.mof","%windir%\system32\wbem\dnsclientcim.mof","%windir%\system32\wbem\qoswmi.mof","%windir%\system32\wbem\qoswmitrc.mof","%windir%\system32\wbem\refsv1.mof","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\cimwin32.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\wmipcima.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\secrcw32.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\subscrpt.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\ncprov.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\system.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\interop.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\scrcons.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\smtpcons.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\wbemcons.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\wmi.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\win32_printer.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\wfs.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\cli.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\cliegaliases.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\krnlprov.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\wmitimep.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\regevent.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\dsprov.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\wmipiprt.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\wmipjobj.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\ntevt.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\msi.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\wmipicmp.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\wmipdfs.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\wmipdskq.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\wmipsess.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\rsop.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\wgxinstalledgame.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\mstscax.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\mstsc.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\irmon.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\netttcim.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\netdacim.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\netnccim.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\vss.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\vds.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\wscenter.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\ipmiprv.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\iscsiprf.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\iscsidsc.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\iscsiwmiv2.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\whqlprov.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\msfeeds.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\rdpcore.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\dsccoreconfprov.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\filetrace.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\wsp_fs.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\cimdmtf.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\powermeterprovider.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\profileassociationprovider.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\dsccore.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\mdmappprov.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\storagewmi.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\storagewmi_passthru.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\userprofilewmiprovider.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\userprofileconfigurationwmiprovider.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\qoswmi.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\qoswmitrc.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\appbackgroundtask.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\msfeedsbs.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\powerwmiprovider.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\nettcpip.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\rdpencom.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\wudfx02000.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\wudfx.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\culcm.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\npivwmi.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\hbaapi.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\dnsclientpsprovider.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\vpnclientpsprovider.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\sppwmi.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\smbwitnesswmiv2provider.mfl","%ProgramFiles%\windows defender\qps-ploc\protectionmanagement.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\wfascim.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\wdacwmiprov.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\mpeval.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\msdtcwmi.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\neteventpacketcapture.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\wininit.mfl","%windir%\system32\qps-ploc\psmodulediscoveryprovider.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\schedprov.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\wmpnetwk.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\xwizards.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\printmanagementprovider.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\racwmiprov.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\nlmcim.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\l2gpstore.mfl","%windir%\system32\qps-ploc\restartmanager.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\winlogon.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\ps_mmagent.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\wcncsvc.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\mispace.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\msnetimplatform.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\netswitchteam.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\folderredirectionwmiprovider.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\userstatewmiprovider.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\pcsvdevice.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\netadaptercim.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\netadaptercimtrace.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\smbwmiv2.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\sr.mfl","%windir%\system32\wbem\qps-ploc\mdmsettingsprov.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\cimwin32.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\wmipcima.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\secrcw32.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\subscrpt.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\ncprov.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\system.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\interop.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\scrcons.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\smtpcons.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\wbemcons.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\wmi.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\win32_printer.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\wfs.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\cli.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\cliegaliases.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\krnlprov.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\wmitimep.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\regevent.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\dsprov.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\wmipiprt.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\wmipjobj.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\ntevt.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\msi.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\wmipicmp.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\wmipdfs.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\wmipdskq.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\wmipsess.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\rsop.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\wgxinstalledgame.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\mstscax.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\mstsc.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\irmon.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\netttcim.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\netdacim.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\netnccim.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\vss.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\vds.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\wscenter.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\ipmiprv.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\iscsiprf.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\iscsidsc.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\iscsiwmiv2.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\whqlprov.mfl","%windir%\system32\en-us\psmodulediscoveryprovider.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\mpeval.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\msdtcwmi.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\wdacwmiprov.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\neteventpacketcapture.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\wininit.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\wmpnetwk.mfl","%ProgramFiles%\windows defender\en-us\protectionmanagement.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\printmanagementprovider.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\schedprov.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\wfascim.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\smbwitnesswmiv2provider.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\nlmcim.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\xwizards.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\racwmiprov.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\dnsclientpsprovider.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\sppwmi.mfl","%windir%\system32\en-us\restartmanager.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\l2gpstore.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\vpnclientpsprovider.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\winlogon.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\ps_mmagent.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\npivwmi.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\culcm.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\wudfx.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\hbaapi.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\wcncsvc.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\rdpencom.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\msnetimplatform.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\netswitchteam.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\netadaptercim.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\netadaptercimtrace.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\folderredirectionwmiprovider.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\userstatewmiprovider.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\pcsvdevice.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\smbwmiv2.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\sr.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\nettcpip.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\msfeedsbs.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\mdmsettingsprov.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\powerwmiprovider.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\mispace.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\rdpcore.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\wudfx02000.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\qoswmi.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\qoswmitrc.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\msfeeds.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\dsccoreconfprov.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\userprofilewmiprovider.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\userprofileconfigurationwmiprovider.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\mdmappprov.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\filetrace.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\appbackgroundtask.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\wsp_fs.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\cimdmtf.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\powermeterprovider.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\profileassociationprovider.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\dsccore.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\storagewmi.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\storagewmi_passthru.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\microsoft-windows-offlinefiles.mfl","%windir%\system32\wbem\microsoft-windows-offlinefiles.mof","%windir%\system32\wbem\en-us\policman.mfl","%windir%\system32\wbem\policman.mof","%windir%\system32\wbem\rdpendp.mof","%windir%\system32\wbem\en-us\polprocl.mfl","%windir%\system32\wbem\polprocl.mof","%windir%\system32\wbem\en-us\tscfgwmi.mfl","%windir%\system32\wbem\tsallow.mof","%windir%\system32\wbem\tscfgwmi.mof","%windir%\system32\wbem\en-us\netpeerdistcim.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\embeddedlockdownwmi.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\ddp.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\offlinefileswmiprovider.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\offlinefileswmiprovider_uninstall.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\offlinefilesconfigurationwmiprovider.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\offlinefilesconfigurationwmiprovider_uninstall.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\tsallow.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\rdpshell.mfl","%windir%\system32\wbem\en-us\rdpinit.mfl","%windir%\system32\wbem\ddp.mof","%windir%\system32\wbem\embeddedlockdownwmi.mof","%windir%\system32\wbem\sensorsclassextension.mof","%windir%\system32\wbem\offlinefileswmiprovider.mof","%windir%\system32\wbem\offlinefilesconfigurationwmiprovider.mof","%windir%\system32\wbem\mblctr.mof","%windir%\system32\wbem\rdpshell.mof","%windir%\system32\wbem\rdpinit.mof","%windir%\system32\wbem\sensorscpl.mof","%windir%\system32\wbem\netpeerdistcim.mof"}
 6. AutoStartWin9X=
 7. BackupInterval=
 8. BackupLastTime=
 9. BuildVersion=9841.0
 10. DatabaseDirectory=C:\Windows\system32\wbem\repository
 11. DatabaseMaxSize=
 12. Description=
 13. EnableAnonWin9xConnections=
 14. EnableEvents=TRUE
 15. EnableStartupHeapPreallocation=FALSE
 16. HighThresholdOnClientObjects=
 17. HighThresholdOnEvents=20000000
 18. InstallationDirectory=C:\Windows\system32\wbem
 19. LastStartupHeapPreallocation=
 20. LoggingDirectory=C:\Windows\system32\wbem\Logs\
 21. LoggingLevel=0
 22. LowThresholdOnClientObjects=
 23. LowThresholdOnEvents=10000000
 24. MaxLogFileSize=65536
 25. MaxWaitOnClientObjects=
 26. MaxWaitOnEvents=2000
 27. MofSelfInstallDirectory=
 28. SettingID=

Paste-bin is for source code and general debugging text.

Login or Register to edit, delete and keep track of your pastes and more.

Raw Paste

Login or Register to edit or fork this paste. It's free.