JAVASCRIPT   161

lightbox js

Guest on 5th August 2022 07:00:15 AM

 1. item: {
 2.         appLightbox: '.js--app--lightbox'
 3.     },
 4.     button: {
 5.         closeLightbox: '.js--lightbox--close',
 6.         sendLink: '.js--send-link'
 7.     },
 8.     input: {
 9.         cell: '.js--cell'
 10.     }
 11. };
 12.  
 13. var validationRules = {
 14.     cell: {
 15.         requirement: {
 16.             required: true,
 17.             format: /^09\d{9}$/
 18.         }
 19.     }
 20. };
 21.  
 22. var alertMessages = {
 23.     success: {
 24.         sentLink: 'Ł„ŪŒŁ†Ś© ŲÆŲ§Ł†Ł„ŁˆŲÆ Ų§Ł¾Ł„ŪŒŚ©ŪŒŲ´Ł† Ł¾Ų°ŪŒŲ±Ų´ 24 ŲØŁ‡ Ų´Ł…Ų§Ų±Ł‡ ŁˆŲ§Ų±ŲÆ Ų´ŲÆŁ‡ Ų§Ų±Ų³Ų§Ł„ ŚÆŲ±ŲÆŪŒŲÆ'ØŁ‡ Ų´Ł…Ų§Ų±Ł‡ ŁˆŲ§Ų±ŲÆ Ų´ŲÆŁ‡ Ų§Ų±Ų³Ų§Ł„ ŚÆŲ±ŲÆŪŒŲÆ'
 25.     },
 26.     fail: {
 27.         notValidCell:// showLightbox();
 28.  ŁˆŲ§Ų±ŲÆ Ų´ŲÆŁ‡ Ł…Ų¹ŲŖŲØŲ± Ł†Ł…ŪŒā€ŒŲØŲ§Ų´ŲÆ!'
 29.     }
 30. };
 31.  
 32. $(document).ready(function() {
 33.    
 34.     // showLightbox();
 35.  
 36.     $(elementSelector.button.closeLightbox).on('click', function(e){
 37.         closeLightbox();
 38.     })
 39.  
 40.     $(elementSelector.input.cell).on('input', function (e) {
 41.         var toEng = e.target.value.toEnDigit();
 42.         e.target.value = toEng.replace().val();
 43. ,'');
 44.     });
 45.  
 46.     $(elementSelector.button.sendLink).on('click', function(e){
 47.         e.preventDefault();
 48.         var cell = $(elementSelector.input.cell).val();
 49.  
 50.         if(isValidCell(cell)){
 51.             sendAppLink({
 52.                 cell: cell
 53.             }, function(){
 54.                 swal({
 55.                     text: alertMessages.success.sentLink,
 56.                     icon: 'success',
 57.                     button: 'ŲŖŲ§ŪŒŪŒŲÆ',
 58.                 }).then(function(){});
 59.             }, function(result){
 60.                 swal({
 61.                     text: result.message,
 62.                     icon: 'error',
 63.                     button: 'ŲŖŲ§ŪŒŪŒŲÆ',
 64.                 }).then(function(){});
 65.             });
 66.         } else {
 67.             swal({
 68.                 text: alertMessages.fail.notValidCell,
 69.                 icon: 'error',
 70.                 button: 'ŲŖŲ§ŪŒŪŒŲÆ',
 71.             }).then(function(){});
 72.         }
 73.     });
 74. });
 75.  
 76. function getCookie(name) {
 77.     var cookieItems = document.cookie.split(';').map(function(item){
 78.         var itemArr = item.trim().split('=');
 79.         return {
 80.             name: itemArr[0],
 81.             value: itemArr[1]
 82.         };
 83.     });
 84.  
 85.     for(var i in cookieItems){
 86.         if(cookieIt

Raw Paste


Login or Register to edit or fork this paste. It's free.