CHAISCRIPT   69
Cauca.js
Guest on 15th March 2023 05:14:11 AM


 1. export const config = {
 2.     name: "cauca",
 3.     description: "Làm cho vui hmm"",
 4.     alises: [ "cau" ],
 5.     cooldown: 5,
 6.     versions: "2.0.5",
 7.     credits: "Phatt"// Đừng đổi credits nữa làm người đi
 8.  người đi
 9. }
 10.  
 11. const data = [
 12.     { name: "Cá chà bặc🐧", rate: 0.1, point: 100 },
 13.     { name: "Megalondon🤯", rate: 0.1, point: 9999 },
 14.     { name: "Cá rỉa hết mồi🤦", rate: 6, point: 0 },
 15.     { name: "Cá Hồi"Cá Trê Nhỏ"point: 10 },
 16.     { name: "Cá Trê Nhỏ", rate: 5, point: 5 },
 17.     { name: "Cá sấu", rate: 1, point: 99 },
 18.     { name: "Cá cảnh", rate: 10, point: 5 },
 19.     { name: "Cá nóc", rate: 10, point: 10 },
 20.     { name: "Cá Chim", rate: 4, point: 50 },
 21.     { name: "Cá Trích", rate: 5, point: 20 },
 22.     { name: "Cá vàng special", rate: 0.8, point: 999 },
 23.     { name: "𝐂𝚛𝚞𝚜𝚑", rate: 0.5, point: 1505 },
 24.   { name: "Người yêu", rate: 0.5, point: 105 },
 25.   { name: "Cá đuối", rate: 3, point: 101 },
 26.   { name: "Cá Linh", rate: 5, point: 10 },
 27.   { name: "Hộp đồ ăn nhanh", rate: 5, point: 1 },
 28.   { name: "Rác thải:(", rate: 2.5, point: 99 },
 29.  { name: "ba", rate: 5, point: 51 },
 30.   { name: "Cá heo hồng", rate: 2.5, point: 99 },
 31.   { name: "Cá bạc má"n🤯", rate: 2.5, point: 99 },
 32.   { name: "Táo thối", rate: 5, point: 1 },
 33.   { name: "Cá bạc má", rate: 5, point: 20 },
 34.   { name: "Cá sa ba", rate: 5, point: 25 },
 35.   { name: "Cá mặt Trăng", rate: 2.5, point: 0.5 },
 36.   { name: "Sứa biển", rate: 2.5, point: 5 },
 37.   { name: "Cá chiên dòn", rate: 4, point: 25 }
 38.  
 39. ];
 40.  
 41. const vị_trí = [
 42.     "Trên cây",
 43.     "Dưới đất",
 44.     "Bên bờ suối",
 45.     "Trong hang động",
 46.     "Trong rừng rậm",
 47.     "Bên sông",
 48.     "Ở đồng ruộng",
 49.     "Ở núi",
 50.     "Trong vườn hoa",
 51.     "Ở đáy xã hội"
 52.  
 53. ];
 54.  
 55. const cung_voi = [
 56.     "Câu với 𝐂𝚛𝚞𝚜𝚑",
 57.     "Câu với người yêu",
 58.     "Cùng Ronaldo",
 59.     "Cùng với Messi",
 60.     "Cùng với Halland",
 61.    "Cùng anh Bảnh",
 62.    "Cùng gia đình",
 63.  
 64. ];
 65.  
 66. let sco// Random từ 2-4 con cá
 67.  onCall({ message }) {
 68.     let totalRate = 0;
 69.     for (const cá of data) {
 70.         totalRate += cá.rate;
 71.     }
 72.  
 73.     let number_of_fishes = Math.floor(Math.random() * 3) + 2; // Random từ 2-4 con cá
 74.     let fishes = [];
 75.  
 76.     for (let i = 0; i < number_of_fishes; i++) {
 77.         let randomNumber = Math.random() * totalRate;
 78.         let selectedFish = null;
 79.  
 80.         for (const cá of data) {
 81.             if (randomNumber < cá.rate) {
 82.                 selectedFish =;
 83.                 break;
 84.             }
 85.             randomNumber -= cá.rate;
 86.         }
 87.  
 88.         fishes.push(selectedFish);
 89.     }
 90.  
 91.     const vị_trí_cá = vị_trí[Math.floor(Math.random() * vị_trí.length)];
 92.  
 93.     const cung_voi_ai = cung_voi[Math.floor(Math.random() * cung_voi.length)];
 94.  
 95.     let point = 0;
 96.     let fish_names = "";
 97.     for (const cá of fishes) {
 98.         fish_names += cá.name + "| ";
 99.         point += cá.point;
 100.     }
 101.  
 102.     const câu_trả_lời = `
 103. Thô

Raw Paste

Login or Register to edit or fork this paste. It's free.