TEXT 25
City2pref.ph Guest on 2nd August 2020 12:54:47 AM
 1. %city2pref = (
 2.            '01' => 'HOKKAIDOU',
 3.            '02' => 'AOMORI',
 4.            '03' => 'IWATE',
 5.            '04' => 'MIYAGI',
 6.            '05' => 'AKITA',
 7.            '06' => 'YAMAGATA',
 8.            '07' => 'FUKUSHIMA',
 9.            '08' => 'IBARAKI',
 10.            '09' => 'TOCHIGI',
 11.            '10' => 'GUNMA',
 12.            '11' => 'SAITAMA',
 13.            '12' => 'CHIBA',
 14.            '13' => 'TOKYO',
 15.            '14' => 'KANAGAWA',
 16.            '15' => 'NIIGATA',
 17.            '16' => 'TOYAMA',
 18.            '17' => 'ISHIKAWA',
 19.            '18' => 'FUKUI',
 20.            '19' => 'YAMANASHI',
 21.            '20' => 'NAGANO',
 22.            '21' => 'GIFU',
 23.            '22' => 'SHIZUOKA',
 24.            '23' => 'AICHI',
 25.            '24' => 'MIE',
 26.            '25' => 'SHIGA',
 27.            '26' => 'KYOTO',
 28.            '27' => 'OSAKA',
 29.            '28' => 'HYOGO',
 30.            '29' => 'NARA',
 31.            '30' => 'WAKAYAMA',
 32.            '31' => 'TOTTORI',
 33.            '32' => 'SHIMANE',
 34.            '33' => 'OKAYAMA',
 35.            '34' => 'HIROSHIMA',
 36.            '35' => 'YAMAGUCHI',
 37.            '36' => 'TOKUSHIMA',
 38.            '37' => 'KAGAWA',
 39.            '38' => 'EHIME',
 40.            '39' => 'KOUCHI',
 41.            '40' => 'FUKUOKA',
 42.            '41' => 'SAGA',
 43.            '42' => 'NAGASAKI',
 44.            '43' => 'KUMAMOTO',
 45.            '44' => 'OITA',
 46.            '45' => 'MIYAZAKI',
 47.            '46' => 'KAGOSHIMA',
 48.            '47' => 'OKINAWA',
 49. );
 50.  
 51.  
 52. %city5pref = (
 53.            '01100' => 'DOUOU',
 54.            '01101' => 'DOUOU',
 55.            '01102' => 'DOUOU',
 56.            '01103' => 'DOUOU',
 57.            '01104' => 'DOUOU',
 58.            '01105' => 'DOUOU',
 59.            '01106' => 'DOUOU',
 60.            '01107' => 'DOUOU',
 61.            '01108' => 'DOUOU',
 62.            '01109' => 'DOUOU',
 63.            '01110' => 'DOUOU',
 64.            '01202' => 'DOUNAN',
 65.            '01203' => 'DOUOU',
 66.            '01204' => 'DOUNAN',
 67.            '01205' => 'DOUNAN',
 68.            '01206' => 'DOUTOU',
 69.            '01207' => 'DOUTOU',
 70.            '01208' => 'DOUTOU',
 71.            '01209' => 'DOUOU',
 72.            '01210' => 'DOUOU',
 73.            '01211' => 'DOUTOU',
 74.            '01212' => 'DOUNAN',
 75.            '01213' => 'DOUNAN',
 76.            '01214' => 'DOUNAN',
 77.            '01215' => 'DOUOU',
 78.            '01216' => 'DOUOU',
 79.            '01217' => 'DOUOU',
 80.            '01218' => 'DOUOU',
 81.            '01219' => 'DOUTOU',
 82.            '01220' => 'DOUNAN',
 83.            '01221' => 'DOUNAN',
 84.            '01222' => 'DOUOU',
 85.            '01223' => 'DOUTOU',
 86.            '01224' => 'DOUOU',
 87.            '01225' => 'DOUOU',
 88.            '01226' => 'DOUOU',
 89.            '01227' => 'DOUOU',
 90.            '01228' => 'DOUOU',
 91.            '01229' => 'DOUNAN',
 92.            '01230' => 'DOUNAN',
 93.            '01231' => 'DOUOU',
 94.            '01233' => 'DOUNAN',
 95.            '01234' => 'DOUOU',
 96.            '01235' => 'DOUOU',
 97.            '01236' => 'DOUNAN',
 98.            '01303' => 'DOUOU',
 99.            '01304' => 'DOUOU',
 100.            '01331' => 'DOUNAN',
 101.            '01332' => 'DOUNAN',
 102.            '01333' => 'DOUNAN',
 103.            '01334' => 'DOUNAN',
 104.            '01337' => 'DOUNAN',
 105.            '01343' => 'DOUNAN',
 106.            '01345' => 'DOUNAN',
 107.            '01346' => 'DOUNAN',
 108.            '01347' => 'DOUNAN',
 109.            '01361' => 'DOUNAN',
 110.            '01362' => 'DOUNAN',
 111.            '01363' => 'DOUNAN',
 112.            '01364' => 'DOUNAN',
 113.            '01367' => 'DOUNAN',
 114.            '01370' => 'DOUNAN',
 115.            '01371' => 'DOUNAN',
 116.            '01391' => 'DOUOU',
 117.            '01392' => 'DOUOU',
 118.            '01393' => 'DOUOU',
 119.            '01394' => 'DOUOU',
 120.            '01395' => 'DOUOU',
 121.            '01396' => 'DOUOU',
 122.            '01397' => 'DOUOU',
 123.            '01398' => 'DOUOU',
 124.            '01399' => 'DOUOU',
 125.            '01400' => 'DOUOU',
 126.            '01401' => 'DOUOU',
 127.            '01402' => 'DOUOU',
 128.            '01403' => 'DOUOU',
 129.            '01404' => 'DOUOU',
 130.            '01405' => 'DOUOU',
 131.            '01406' => 'DOUOU',
 132.            '01407' => 'DOUOU',
 133.            '01408' => 'DOUOU',
 134.            '01409' => 'DOUOU',
 135.            '01423' => 'DOUOU',
 136.            '01424' => 'DOUOU',
 137.            '01425' => 'DOUOU',
 138.            '01427' => 'DOUOU',
 139.            '01428' => 'DOUOU',
 140.            '01429' => 'DOUOU',
 141.            '01430' => 'DOUOU',
 142.            '01431' => 'DOUOU',
 143.            '01432' => 'DOUOU',
 144.            '01433' => 'DOUOU',
 145.            '01434' => 'DOUOU',
 146.            '01436' => 'DOUOU',
 147.            '01437' => 'DOUOU',
 148.            '01438' => 'DOUOU',
 149.            '01452' => 'DOUNAN',
 150.            '01453' => 'DOUNAN',
 151.            '01454' => 'DOUNAN',
 152.            '01455' => 'DOUNAN',
 153.            '01456' => 'DOUNAN',
 154.            '01457' => 'DOUNAN',
 155.            '01458' => 'DOUNAN',
 156.            '01459' => 'DOUNAN',
 157.            '01460' => 'DOUNAN',
 158.            '01461' => 'DOUNAN',
 159.            '01462' => 'DOUNAN',
 160.            '01463' => 'DOUNAN',
 161.            '01464' => 'DOUNAN',
 162.            '01465' => 'DOUNAN',
 163.            '01468' => 'DOUNAN',
 164.            '01469' => 'DOUNAN',
 165.            '01470' => 'DOUNAN',
 166.            '01471' => 'DOUNAN',
 167.            '01472' => 'DOUNAN',
 168.            '01481' => 'DOUNAN',
 169.            '01482' => 'DOUNAN',
 170.            '01483' => 'DOUNAN',
 171.            '01484' => 'DOUNAN',
 172.            '01485' => 'DOUNAN',
 173.            '01486' => 'DOUNAN',
 174.            '01487' => 'DOUNAN',
 175.            '01511' => 'DOUNAN',
 176.            '01512' => 'DOUNAN',
 177.            '01513' => 'DOUNAN',
 178.            '01514' => 'DOUNAN',
 179.            '01516' => 'DOUNAN',
 180.            '01517' => 'DOUNAN',
 181.            '01518' => 'DOUNAN',
 182.            '01519' => 'DOUNAN',
 183.            '01520' => 'DOUNAN',
 184.            '01543' => 'DOUTOU',
 185.            '01544' => 'DOUTOU',
 186.            '01545' => 'DOUTOU',
 187.            '01546' => 'DOUTOU',
 188.            '01547' => 'DOUTOU',
 189.            '01549' => 'DOUTOU',
 190.            '01550' => 'DOUTOU',
 191.            '01552' => 'DOUTOU',
 192.            '01555' => 'DOUTOU',
 193.            '01559' => 'DOUTOU',
 194.            '01560' => 'DOUTOU',
 195.            '01561' => 'DOUTOU',
 196.            '01562' => 'DOUTOU',
 197.            '01563' => 'DOUTOU',
 198.            '01564' => 'DOUTOU',
 199.            '01571' => 'DOUNAN',
 200.            '01575' => 'DOUNAN',
 201.            '01578' => 'DOUNAN',
 202.            '01581' => 'DOUNAN',
 203.            '01584' => 'DOUNAN',
 204.            '01585' => 'DOUNAN',
 205.            '01586' => 'DOUNAN',
 206.            '01601' => 'DOUNAN',
 207.            '01602' => 'DOUNAN',
 208.            '01604' => 'DOUNAN',
 209.            '01607' => 'DOUNAN',
 210.            '01608' => 'DOUNAN',
 211.            '01609' => 'DOUNAN',
 212.            '01610' => 'DOUNAN',
 213.            '01631' => 'DOUTOU',
 214.            '01632' => 'DOUTOU',
 215.            '01633' => 'DOUTOU',
 216.            '01634' => 'DOUTOU',
 217.            '01635' => 'DOUTOU',
 218.            '01636' => 'DOUTOU',
 219.            '01637' => 'DOUTOU',
 220.            '01638' => 'DOUTOU',
 221.            '01639' => 'DOUTOU',
 222.            '01641' => 'DOUTOU',
 223.            '01642' => 'DOUTOU',
 224.            '01643' => 'DOUTOU',
 225.            '01644' => 'DOUTOU',
 226.            '01645' => 'DOUTOU',
 227.            '01646' => 'DOUTOU',
 228.            '01647' => 'DOUTOU',
 229.            '01648' => 'DOUTOU',
 230.            '01649' => 'DOUTOU',
 231.            '01661' => 'DOUTOU',
 232.            '01662' => 'DOUTOU',
 233.            '01663' => 'DOUTOU',
 234.            '01664' => 'DOUTOU',
 235.            '01665' => 'DOUTOU',
 236.            '01667' => 'DOUTOU',
 237.            '01668' => 'DOUTOU',
 238.            '01691' => 'DOUTOU',
 239.            '01692' => 'DOUTOU',
 240.            '01693' => 'DOUTOU',
 241.            '01694' => 'DOUTOU',
 242.            '13361' => 'IZU',
 243.            '13362' => 'IZU',
 244.            '13363' => 'IZU',
 245.            '13364' => 'IZU',
 246.            '13381' => 'IZU',
 247.            '13382' => 'IZU',
 248.            '13401' => 'IZU',
 249.            '13402' => 'IZU',
 250.            '13421' => 'IZU',
 251. #          '47207' => 'SAKISHIMA',
 252. #          '47214' => 'SAKISHIMA',
 253. #          '47375' => 'SAKISHIMA',
 254. #          '47381' => 'SAKISHIMA',
 255. #          '47382' => 'SAKISHIMA',
 256. );

Paste is for source code and general debugging text.

Login or Register to edit, delete and keep track of your pastes and more.

Raw Paste

Login or Register to edit or fork this paste. It's free.