TEXT 17
Komande-mail.txt Guest on 4th September 2020 06:59:56 PM
 1. # Napomena: Paste u prozor PuTTY-a se vrši srednjim klikom miša ili sa oba dugmeta na touchpadu
 2.  
 3. # Instalacija komponenti za Web Server (Linux Apache MariaDB PHP - LAMP)
 4. sudo apt-get install apache2 libapache2-mod-php mariadb-server phpmyadmin
 5.  
 6. # Instalacija komponenti za Mail Server (Postfix SMTP, Dovecot IMAP, SASL2 Authentication, RoundCube Web Mail)
 7. sudo apt-get install postfix sasl2-bin dovecot-imapd roundcube mailutils
 8.  
 9. #
 10. # Otvoriti /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf (sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf), naći liniju
 11. #
 12.  
 13. auth_mechanisms = plain
 14.  
 15. #
 16. # te dodati " login", tako da linija glasi
 17. #
 18.  
 19. auth_mechanisms = plain login
 20.  
 21. #
 22. # Otvoriti /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf (sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf), naći dio koji glasi
 23. #
 24.  
 25.   # Postfix smtp-auth
 26.   #unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
 27.   #  mode = 0666
 28.   #}
 29.  
 30. #
 31. # Te unkomentirati poslijednje tri linije, tako da gore navedeni dio izgleda kao
 32. #
 33.  
 34.   # Postfix smtp-auth
 35.   unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
 36.     mode = 0666
 37.   }
 38.  
 39. #
 40. # Otvoriti /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf (sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf),
 41. # pronaći liniju
 42. #
 43.  
 44. mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u
 45.  
 46. #
 47. # Promijeniti je u
 48. #
 49.  
 50. mail_location = maildir:~/Maildir
 51.  
 52. #
 53. # Otvoriti /etc/dovecot/conf.d/15-mailboxes.conf (sudo nano /etc/dovecot/conf.d/15-mailboxes.conf)
 54. # i pronaći sljedeće linije
 55. #
 56.  
 57.   mailbox Drafts {
 58.     special_use = \Drafts
 59.   }
 60.   mailbox Junk {
 61.     special_use = \Junk
 62.   }
 63.   mailbox Trash {
 64.     special_use = \Trash
 65.   }
 66.   mailbox Sent {
 67.     special_use = \Sent
 68.   }
 69.  
 70. #
 71. # Promijeniti ih na sljedeći način (dodati auto = create nakon svake linije koja počinje sa mailbox)
 72. #
 73.  
 74.   mailbox Drafts {
 75.     auto = create
 76.     special_use = \Drafts
 77.   }
 78.   mailbox Junk {
 79.     auto = create
 80.     special_use = \Junk
 81.   }
 82.   mailbox Trash {
 83.     auto = create
 84.     special_use = \Trash
 85.   }
 86.   mailbox Sent {
 87.     auto = create
 88.     special_use = \Sent
 89.   }
 90.  
 91. #
 92. # Restartovati dovecot server sa komandom:
 93. sudo service dovecot restart
 94.  
 95. # Koristeći sljedeće komande, postaviti Postfix
 96.  
 97. # Domene sa kojima radimo
 98. sudo postconf -e "mydestination = mojdomen.ba, mail.mojdomen.ba, localhost.localdomain, localhost"
 99.  
 100. # Uključiti Autentifikacijske mehanizme, koji su po defaultu isključeni, podesiti
 101. # mehanizam da koristi prethodno podešen dovecot, da dostavlja mail u korisničke
 102. # (/home/korisnik) direktorije, te zabrani pristup serveru neauthenticiranim korisnicima
 103.  
 104. sudo postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
 105. sudo postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
 106. sudo postconf -e "home_mailbox = Maildir/"
 107. sudo postconf -e "mailbox_command = "
 108.  
 109. sudo postconf -e 'smtpd_sasl_auth_enable = yes'
 110. sudo postconf -e 'broken_sasl_auth_clients = yes'
 111. sudo postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated, permit_mynetworks, reject_unauth_destination'
 112.  
 113. # Kreirati /etc/postfix/sasl/smtpd.conf (sudo nano /etc/postfix/sasl/smtpd.conf) sa sljedećim sadržajem:
 114. pwcheck_method: saslauthd
 115. mech_list: plain login
 116.  
 117. # Kopirati /etc/default/saslauthd fajl, te editovati novo kreiranu kopiju
 118. sudo cp /etc/default/saslauthd /etc/default/saslauthd-postfix
 119. sudo nano /etc/default/saslauthd-postfix
 120.  
 121. # Editovati /etc/default/saslauthd-postfix na sljedeći način
 122.  
 123. # Pronaći liniju START=no i promijeniti na START=yes
 124. # Pronaći liniju OPTIONS="-c -m /var/run/saslauthd" i promijeniti je u
 125. # OPTIONS="-c -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd"
 126.  
 127. # Odraditi sljedeće (Ubuntu/Debian specifične) komande, pa restartovati
 128. # Authentifikacijski proces (zanemariti upozorenje koje prva komanda ispiše)
 129. sudo dpkg-statoverride --force --update --add root sasl 755 /var/spool/postfix/var/run/saslauthd
 130. sudo adduser postfix sasl
 131. sudo service saslauthd restart
 132.  
 133. # Podesiti aliase za root korisnika, pošto je uvijek prisutan, ali nema mogućnosti logovanja na našem serveru
 134. sudo nano /etc/aliases
 135.  
 136. # Dodati liniju
 137. #
 138.  
 139. root: test
 140.  
 141. #
 142. # gdje je test korisnik kojem proslijeđujemo poruke namijenjene za root korisnika. Refreshujmo aliase
 143. sudo newaliases
 144.  
 145. # Restartovati postfix kako bi zabilježio promijene:
 146. sudo service postfix restart
 147.  
 148. # Poslati mail dobrodošlice, kako bi se kreirali potrebni direktoriji
 149.  
 150. # Popuniti Subject: polje i bar jednu liniju nakon Subject: polja, pritisnuti CTRL + D za kraj unosa
 151.  
 152. #
 153. # Konfigurišimo Web Mail. Otvoriti /etc/roundcube/config.inc.php (sudo nano /etc/roundcube/config.inc.php)
 154. #
 155.  
 156. $config['default_host'] = '';
 157.  
 158. #
 159. # u
 160. #
 161.  
 162. $config['default_host'] = 'mail.mojdomen.ba';
 163.  
 164. #
 165. # Otvoriti /etc/apache2/conf-available/roundcube.conf (sudo nano /etc/apache2/conf-available/roundcube.conf)
 166. # unkomentirati (skloniti # ispred linije)
 167. #
 168.  
 169. #    Alias /roundcube /var/lib/roundcube
 170.  
 171. #
 172. # Opciono, dodati sljedeću liniju nakon gore navedene, radi lakšeg pristupa web mailu
 173. #
 174.  
 175. Alias /mail /var/lib/roundcube
 176.  
 177. #
 178. # Restartovati web server, kako bi registrovao promjene
 179. sudo service apache2 restart
 180.  
 181. # Pod uslovom da je web server konfiguriran, i da je DNS podešen na računaru,
 182. # preko web browsera bi trebala biti dostupna http://www.mojdomen.ba/mail/
 183. # (ili http://www.mojdomen.ba/roundcube/), na koju se možete logovati.
 184.  
 185. # Bonus: Instalirati spamassassin i clamav antivirus, za filtriranje sadržaja
 186. # Instrukcije preuzete sa https://help.ubuntu.com/community/PostfixAmavisNew
 187.  
 188. sudo apt-get install amavisd-new spamassassin clamav-daemon
 189. sudo apt-get install libnet-dns-perl libmail-spf-perl pyzor razor
 190. sudo apt-get install arj cabextract nomarch rar unrar unzip zip zoo
 191.  
 192. sudo adduser clamav amavis
 193. sudo adduser amavis clamav
 194.  
 195. sudo su amavis -c "razor-admin -create"
 196. sudo su amavis -c "razor-admin -register"
 197. sudo su amavis -c "pyzor discover"
 198.  
 199. # Otvoriti /etc/amavis/conf.d/15-content_filter_mode (sudo nano /etc/amavis/conf.d/15-content_filter_mode)
 200. # te unkomentirati linije (skloniti # ispred njih)
 201. #
 202.  
 203. #@bypass_virus_checks_maps = (
 204. #   \%bypass_virus_checks, \@bypass_virus_checks_acl, \$bypass_virus_checks_re);
 205.  
 206. #
 207. # i
 208. #
 209.  
 210. #@bypass_spam_checks_maps = (
 211. #   \%bypass_spam_checks, \@bypass_spam_checks_acl, \$bypass_spam_checks_re);
 212.  
 213. #
 214. # Postaviti postfix tako da koristi prethodno instalirani servis
 215. sudo postconf -e "content_filter = smtp-amavis:[127.0.0.1]:10024"
 216.  
 217. # Otvoriti /etc/postfix/master.cf (sudo nano /etc/postfix/master.cf), te dodati
 218. # sljedeće linije na kraj fajla:
 219. #
 220.  
 221. smtp-amavis     unix    -       -       -       -       2       smtp
 222.         -o smtp_data_done_timeout=1200
 223.         -o smtp_send_xforward_command=yes
 224.         -o disable_dns_lookups=yes
 225.         -o max_use=20
 226.  
 227. 127.0.0.1:10025 inet    n       -       -       -       -       smtpd
 228.         -o content_filter=
 229.         -o local_recipient_maps=
 230.         -o relay_recipient_maps=
 231.         -o smtpd_restriction_classes=
 232.         -o smtpd_delay_reject=no
 233.         -o smtpd_client_restrictions=permit_mynetworks,reject
 234.         -o smtpd_helo_restrictions=
 235.         -o smtpd_sender_restrictions=
 236.         -o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject
 237.         -o smtpd_data_restrictions=reject_unauth_pipelining
 238.         -o smtpd_end_of_data_restrictions=
 239.         -o mynetworks=127.0.0.0/8
 240.         -o smtpd_error_sleep_time=0
 241.         -o smtpd_soft_error_limit=1001
 242.         -o smtpd_hard_error_limit=1000
 243.         -o smtpd_client_connection_count_limit=0
 244.         -o smtpd_client_connection_rate_limit=0
 245.         -o receive_override_options=no_header_body_checks,no_unknown_recipient_checks
 246.  
 247. #
 248. # Pronaći sljedeći dio u istom fajlu (/etc/postfix/master.cf)
 249. #
 250.  
 251. pickup    unix  n       -       y       60      1       pickup
 252.  
 253. #
 254. # Te dodati sljedeće dvije linije odma ispod gore navedene linije
 255. #
 256.  
 257.          -o content_filter=
 258.          -o receive_override_options=no_header_body_checks
 259.  
 260. #
 261. # Nakon modifikacija, gore navedena linija treba da izgleda kao
 262. #
 263.  
 264.  
 265. pickup    unix  n       -       y       60      1       pickup
 266.          -o content_filter=
 267.          -o receive_override_options=no_header_body_checks
 268.  
 269. #
 270. # Restartovati postfix kako bi počeo koristiti spamassassin i clamav
 271. sudo service postfix restart

Paste is for source code and general debugging text.

Login or Register to edit, delete and keep track of your pastes and more.

Raw Paste

Login or Register to edit or fork this paste. It's free.